Tượng Thần Thoại Hy Lạp Lycean Apollo

Liên hệ

Tượng Lycean Apollo có nguồn gốc từ Praxiteles và được biết đến từ nhiều bản sao khác nhau, hiện Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.