Tượng Thánh Geogre

Liên hệ

Tượng thánh Geogre là bản sao của một bức tượng bằng đá cẩm thạch gốc của Donatello mô tả Thánh George và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.