Đầu Tượng Thạch Cao – Tượng Bán Thân Thiếu Nữ Châu Âu Thế Kỷ 19

600.000