A Girl Caressing A Child – Tượng Phục Hưng Đẹp, Cao Cấp

Liên hệ

Tượng A Girl Caressing a Child hiện đang được trưng bày trong phòng trưng bày nghệ thuật Crawford và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.