Tượng Nữ Thần Hy Lạp Athena Pallas Giustiniani

Liên hệ

Tượng Athena Pallas Giustinianis hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Statens tại Đan Mạch và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.