Tượng Girl Carrying Grapes

Liên hệ

Tượng Girl Carrying Grapes hiện đang được trưng bày tại bảo tàng quốc gia, Stockholm, Thụy Điển và Grandart là số ít đơn vị hiện đang có được file đẹp được sao chép chuẩn từ mẫu gốc.